« Ga terug

Privacyverklaring

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren, gevestigd aan Twijnstraat 12 a, 3511 ZK te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Daniellebersma.nl

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn

Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres en bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daniellebersma@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Het afhandelen van jouw betaling

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker ons) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar, zodat wij terug kunnen zien welke diensten wij verleend hebben; dit ook met betrekking tot de verplichtte bewaartermijn van de belasting.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar daniellebersma@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Samsara Yoga Bijscholingen, Fysiotherapie Danielle Bersma, Osteopathie voor Dieren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Danielle Bersma via daniellebersma@gmail.com